Ochrana osobních údajů

Upozornění k ochraně dat

1.1.    Tím, že kupující/návštěvník webového rozhraní obchodu (dále jen „kupující/návštěvník) prochází webové rozhraní obchodu prodávajícího, kontaktuje prodávajícího prostřednictvím sociálních médií, nebo prodávajícímu své údaje poskytujete jinak (včetně účasti v soutěžích nebo při návštěvě akcí zveřejněných na webovém rozhraní obchodu) potvrzuje taková osoba, že si přečetla ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně soukromí.

1.2.  Prodávající je správcem osobních údajů o kupujícím a údajů o návštěvnících webového rozhraní obchodu.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

1.3.    Údaje o osobě kupujícího získáváme výlučně od kupujícího. Prodávající nezískává žádné údaje o kupujícím z jiných externích zdrojů, s výjimkou údajů poskytovaných z účasti návštěvy webového rozhraní obchodu. 

1.4.    Osobní údaje, které kupující/návštěvník poskytne prodávajícímu mohou zahrnovat: 

 1. a) údaje o osobě kupujícího: jméno, příjmení; e-mailová adresa; telefonní číslo; informace o bankovním účtu; pohlaví; vaše datum narození; údaje uvedené v korespondenci; aktualizace údajů, které byly prodávajícímu poskytnuty;
 2. b) údaje o návštěvnících webového rozhraní obchodu v rozsahu IP adresa; uživatelské jméno; podrobnosti o platbách; historii objednávek; název domény a země, které posílají požadavek na data; typ a verze prohlížeče; typy a verze doplňků prohlížeče; operační systém a platforma; údaje o návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na webové rozhraní obchodu, přes webové rozhraní obchodu nebo z webového rozhraní obchodu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění a dalších údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování;
 3. c) údaje o zboží, které prodávající poskytuje kupujícímu: údaje potřebné k poskytování zboží (včetně údajů z formulářů k otevření účtu, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, doručovací adresy, požadavky a omezení spojených s doručením, obchodních referencí a daňových informací); údaje pro zákaznické služby, a údaje pro řízení vztahů se zákazníky a marketing;
 4. d) pokud k navázání kontaktu s prodávajícím nebo zjištění informací o zboží prodávajícího použije kupující sociální média, údaje z profilu sociálních médií (včetně preferencí a komunikace s prodávajícím na Facebooku, Instagramu a Twitteru) a údaje, které zveřejňuje kupující/návštěvník na profilu prodávajícího, které souvisí s podnikáním prodávajícího;
 5. e) pokud návštěvník/kupující navštíví akce prodávajícího, fotografie a videozáznamy z akce (o čemž budou účastníci akce informování také v průběhu akce).

POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

1.5.   Prodávající shromažďuje, používá a uchovává osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:

 1. a) Pokud návštěvník/kupující navštíví webové rozhraní obchodu:
 2. k umožnění získání přístupu a používání webového rozhraní obchodu;
 3. k poskytování technické podpory;

   iii. k poskytování informací a služeb, které od prodávajícího kupující/návštěvník požaduje;

 1. k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb a webového rozhraní obchodu;
 2. k uchování informací o preferencích návštěvníků/kupujícího k přizpůsobení webového rozhraní obchodu individuálním zájmům;
 3. k rozpoznání návštěvníka webového rozhraní obchodu při opětovném přístupu;

   vii. ke zpracování objednávek na zboží nebo služby;

   viii. ke zlepšování a údržbě webového rozhraní obchodu a k sestavování statistik návštěvnosti webového rozhraní obchodu.

Tyto informace budou v co nejvyšší možné míře anonymizované a konkrétní osobu kupujícího/návštěvníka nebude možné ze shromážděných údajů identifikovat. Tyto informace budou uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů.

 1. b) Pokud prodávající poskytuje kupujícímu zboží nebo služby:
 2. za účelem poskytnutí objednaného zboží nebo služby (včetně možnosti potvrzovat a zpracovávat objednávky, pro správu zákaznického účtu, daní a výdajů, pro účely fakturace a vymáhání dluhů);
 3. za účelem řešení dotazů nebo problémů, které se vyskytnou u prodaného zboží nebo u poskytnutých služeb, včetně veškerých otázek, které může mít kupující o způsobu, jakým jsou shromažďovány, uchovávány a používány jeho osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií údajů, které o osobě kupujícího prodávající vede. 

iii. pouze pokud k tomu poskytl kupující souhlas, pro marketingové účely prodávajícího, formou e-mailů poskytujících informace o produktech a službách prodávajícího a reklamních sdělení.

Údaje uvedené v písm. i) a ii) budou Prodávajícím uchovávány v obecné archivační lhůtě, která činí 5 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu podle písm. iii) pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. 

 1. c) Za účelem dodržování veškerých postupů, zákonů a předpisů, které se na prodávajícího vztahují.
 2. d) Za účelem vykonávání nebo hájení zákonných práv prodávajícího.

PRÁVNÍ ZÁKLAD POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.6.   Právní základ používání osobních údajů, které je popsáno v tomto článku o ochraně soukromí, je následující: 

 1. a) používání osobních údajů je pro prodávajícího nutné k plnění jeho závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s kupujícím (například k vyřízení objednávky, k dodržení podmínek používání webového rozhraní obchodu;
 2. b) používání osobních údajů je nezbytné k dodržení zákonných povinností prodávajícího, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu);
 3. c) pokud neplatí možnost (a) ani (b), je používání osobních údajů nutné pro legitimní zájmy prodávajícího (např. provozovat webové rozhraní obchodu; poskytovat zboží a služby kupujícímu, provádět a přijímat platby)

1.7.    Zvláštní kategorie osobních údajů může prodávající používat, pouze pokud k tomu dal kupující svůj souhlas (který může kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).

1.8.    V budoucnosti může jiné použití osobních údajů podléhat udělení souhlasu kupujícího (který může kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže). 

1.9.    Pokud kupující udělil souhlas se zpracováním osobních údajů nad rozsah plnění povinností vyplývající ze smlouvy nebo objednávky (zejména pro marketingové účely), může svůj souhlas kdykoli odvolat – v takovém případě může kupující kontaktovat prodávajícího na zvláštní kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů: gdpr@sneakerbarber.com, a prodávající osobní údaje pro odvolané účely nebude dále využívat. 

SOUBORY COOKIE

1.10. Některé stránky na webovém rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník/kupující navštíví webové rozhraní obchodu Soubory cookies jsou používány za účelem, nabízení v budoucnu lépe přizpůsobených možností díky tomu, že jsou rozpoznány a zapamatovány konkrétní preference návštěvníka při prohlížení.

1.11. Pokud jsou na webovém rozhraní obchodu soubory cookies používány, může je návštěvník/kupující kdykoli zablokovat. K tomu může být aktivováno nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookies. Pokud však návštěvník/kupující použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookies (včetně nezbytných souborů cookies), nemusí získat přístup k celému webovému rozhraní obchodu nebo jeho částem nebo být schopen používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webového rozhraní obchodu poskytovány.

1.12. Podrobné informace o souborech cookies, které jsou používány a jejich účelech, jsou uvedeny zde. Pokud návštěvník/kupující nadále bude používat webové rozhraní obchodu, souhlasí s používáním souborů cookies ze strany prodávajícího, jak je popsáno v těch obchodních podmínkách a ve shora uvedeném odkazu.

1.13. Webové rozhraní obchodu využívá technologie služby digitálního marketingu od služby ____________________________. Ta umožňuje ukázat kupujícím/návštěvníkům, kteří projevili zájem o produkty na webovém rozhraní obchodu, zobrazit reklamy v reklamní síti jiných společnosti společností. Tyto získané údaje jsou plně anonymní a nelze z nich identifikovat osobu kupujícího/návštěvníka. Pokud by mělo k takové identifikaci osoby kupujícího/návštěvníka dojít, bude prodávajícím vždy vyžádán k takovému shromažďování údajů předchozí souhlas. 

PRÁVA OSOB O NICHŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

1.14. V souvislosti s osobními údaji má každá osoba, o níž jsou takové údaje zpracovávány určitá práva. 

Každá osoba má právo požadovat:

 1. a) poskytnutí přístupu k osobním údajům, které o ní prodávající zpracovává;
 2. b) aktualizovali jakékoli své osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné;
 3. c) odstranění osobních údajů, které o ní prodávající vede;
 4. d) omezit způsob zpracování jejich osobních údajů;
 5. e) zabránit zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 6. f) poskytnutí kopii osobních údajů, které o ní prodávající vede;
 7. g) vznést odůvodněné námitky proti používání jejich osobních údajů prodávajícím.

1.15. Všechny výše uvedené požadavky prodávající posoudí a v přiměřené lhůtě na ně bude reagovat (vždy však nejpozději v zákonem předepsaných lhůtách). 

1.16. Prodávající však upozorňuje, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z výše uvedených požadavků vyloučeny. Pokud taková výjimka nastane, sdělí tuto skutečnost prodávající v odpovědi na doručený požadavek. Než bude prodávající na požadavky reagovat, může od žadatele požadovat, aby mu poskytl informace nezbytné k ověření jeho totožnosti.

BEZPEČNOST

1.17. Prodávající klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do administrativních prostor prodávajícího, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do systémů prodávajícího a používání antivirového softwaru. 

1.18. Při poskytování osobních údajů mohou být osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli prodávající vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, které jsou mu kupujícím poskytovány, ochránil, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto kupující bere na vědomí a přijímá, že prodávající nemůže zaručit bezpečnost osobních údajů, které jsou přenášeny na webové rozhraní obchodu prodávajícího, a že takový přenos probíhá na jeho nebezpečí. Jakmile prodávající osobní údaje obdrží, bude používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, aby zabránil neoprávněnému přístup k těmto údajům. 

1.19. Pokud osobě kupujícího/návštěvníka prodávající přidělil heslo, nebo pokud si jej kupující zvolil, které mu umožňuje přístup k zákaznickému účtu, odpovídá taková osoba za udržení tohoto hesla v tajnosti.

1.20. Webové rozhraní obchodu a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami, včetně partnerských sítí a společností skupiny prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že tyto ustanovení o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďuje prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu a stránek na sociálních médiích, a že nemůže nést odpovědnost za osobní údaje, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky o ochraně soukromí a osoba na ně přistupující by se s nimi měla seznámit, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. 

SNEAKER BARBER